ISSN: 2148-8924

 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
   Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turkish English French German Italian Japanese Russian

 

Makalelerinizi http://dergipark.gov.tr/gusbd adresinden "makale gönder" kısmından gönderebilirsiniz. Kör hakemlik sistemi çerçevesinde makalenizi YAZAR BİLGİLERİ OLMADAN sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

 

A.   Yazım Kuralları

1.      SAYFA YAPISI:

Yazılar, üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır. Metinde 1,25 paragraf girintisi kullanılmalıdır.

2.      BAŞLIKLAR:

Yazının Başlığı: Büyük harf, 11 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalı olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar küçük harf 11 punto, kalın, tek satır aralıklı ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. 

Özet: Yazının ilk sayfasında, yazar isim/lerinden sonra Türkçe/İngilizce özetler başlığı 10 punto, kalın ve ortalayarak, metin ise 10 punto yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler / keywords: Türkçe / İngilizce özet metinlerinin hemen alt satırında 10 punto, kalın ve sola hizalı yazılmalıdır.

Giriş: İngilizce anahtar kelimelerden sonra iki satır boşluk vererek, “GİRİŞ” başlığı 11 punto, kalın, büyük harfle ve istenirse numara verilerek yazılmalıdır.

Metin Yapısı: Yazılar, Times New Roman yazı tipinde, tek satır, önce 6 nk paragraf aralıklı ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Yazının başlıkları, rakam düzeninde numaralandırılmalıdır. 1., 2., 3. (3.1.) (3.1.1.) ... şeklinde ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Sonuç: “SONUÇ” başlığı 11 punto, kalın, büyük harfle ve istenirse numara verilerek yazılmalıdır.

3.      ÖZET (Abstract) :

Türkçe ve İngilizce olarak yazılacak özet (abstract) 200 kelime ile sınırlandırılmalıdır.

4.      ANAHTAR KELİMELER (Keywords) :

Türkçe/İngilizce olarak yazılacak anahtar kelimelerin (keywords) sayısı en çok 5 adet olmalıdır.

5.      MAKALENİN YAZARI/LARI:

Yazar adları, sağ tarafa hizalı, ad küçük, soyad büyük harflerle 10 punto ve normal (italik veya kalın yazılmayacak) yazı karakterinde yazılmalıdır. Soyad üzerine konulan dipnot (sayı ile) (parantez içine alınmadan) verilerek, yazarların akademik ünvan, üniversite, fakülte (yüksek okul), bölüm ve e-posta adresi sırasında, aralarına virgül konularak 8 punto ile yazılmalıdır.

İki ve daha fazla yazarlı makalelerde  yazar isimleri sağa dayalı ve alt alta önce ve sonra 0 nk paragraf aralıklı yazılmalıdır.

6.      METİN İÇİ ATIFLAR:

Atıflar dipnotlar şeklinde değil, metin içinde ilgili yere açılacak parantezler ile yapılmalıdır. Parantez içindeki sıralama Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numarası ya da numaraları (Yazar (lar)ın soyadı, yıl: sayfa numarası) örneğin (Dessler, 2000:9-13), (Masserton ve Slowinski, 1989) ve (Jones ve Powell, 1993; Peterson, 1995; Smith, 1990) şeklinde olmalıdır. Daha sonraki metin içi atıflar da ise, birden çok yazar olması halinde (Masserton vd., 1989) şeklinde gösterilmelidir.

7.      FORMÜLLERİ NUMARALANDIRMA:

Metin içerisinde kullanılan formüllere (1), (2), ... şeklinde verilecek numaralar ilgili formülün en sağında yer almalıdır. Formüllere yapılan atıf formül numarası ile yapılmalıdır. Formül numarası verilirken, “aşağıdaki formül” ya da “yukarıdaki formül” gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. Formüller ya da denklemler “Equation Editor” ya da “MathType” ile yazılmalıdır.

8.      EKLER

Ekler, Kaynakça’ dan önce verilmelidir. Bunlara metin içindeki atıflar “EK Tablo: 1, EK Şekil: 7 ya da EK Grafik: 5” şeklinde yapılmalıdır.

9.     TABLO, ŞEKİL, GRAFİKLER:

Tablo, şekil, grafik ve resim adları bunların hemen altında numaralandırılarak yer almalı ve 10 punto olarak yazılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için, eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Gösterilecek kaynak, tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında 10 punto, iki yana yaslı, tek satır aralıklı olmalı ve tablo, şekil, grafik ve resmin boyutunu aşmamalıdır. Alta yazılacak diğer bilgiler kaynaktan sonra yukarıdaki özelliklere uygun olmalıdır.

 

10.   KAYNAKÇA YAZIMI:

Kaynakça bölümü, çalışmanın en sonunda yer almalıdır. KAYNAKÇA başlığı sola hizalı yazılmalıdır. KAYNAKÇA başlığı 11, kaynaklar 9 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. İkinci satır sekmesi asılı 0,50 değerinde olacaktır. Kitap, makale, derleme, çeviri eser ve resmi veya özel raporlar aşağıdaki gibi sunulur:

1) Kitaplar

a) Tek Yazarlı:

Hull, J. C. (2000). Options, Futures, and Other Derivatives, 4. Baskı. Prentice–Hall, New York.

b) Çok Yazarlı:

Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing Brain-Compatible Learning, 3. Baskı. Thousand Oaks, CA: Corwin.

c) Kitapta Bölüm:

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Ed.). Multiculturalism in the United States: A Comparative Guide to Acculturation and Ethnicity (ss. 53-76). New York, NY: Greenwood.

2) Derleme

Arıcı, Kadir (2003). Sosyal Yardım Hakkı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-Seçme Yazılar, (Ed.) E.Tuncay Kaplan ve Bülent Bayat, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayını, Ankara, ss. 29-51.

3) Makaleler

a) Tek Yazarlı

Hamada, Robert S. (1972). The Effects of The Firm’s Capital Structure on The Systematic Risk of Common Stocks, Journal of Finance, Sayı. 27, ss. 437-452.

DOI Numaralı:

Paivio, A. (1975). Perceptual Comparisons Through The Mind's Eye. Memory & Cognition, Sayı 3, ss. 635-647. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

b) İki Yazarlı

Hill, C.N., Stone, B.K. (1980). Accounting Betas, Systematic Operating Risk, and Financial Leverage: A Risk-Composition Approach To The Determinants of Systematic Risk, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Sayı XV, No.3, ss. 595-633.

c) İkiden Çok Yazarlı

Porters, A., Blitzer, S. ve Curtis, J. (1986). The Urban Informal Sector in Uruguay: Its Internal Structure, Characteristics, and Effects, World Development, Sayı 14, No: 6, ss. 727-741.

4) Yazarı Belli Olmayan Resmi, Özel Yayınlar, Raporlar Vb.

Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara.

5) Çeviri Eserler

Mcneill, William. (2004). Dünya Tarihi, (Çev.) Alaeddin Şenel, İmge Kitabevi, Ankara.

6) Tezler

Kaval, Hasan.(1985). Banka İşletmelerinde Maliyet Bilgi Sistemi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

7) İnternet Kaynakları

Hazine Müsteşarlığı. (2000). Aylık İstatistikler, Erişim: http://www.hazine.gov.tr/ yayin.htm (12.04.2004).

8) Kaynakçada ve Metin İçinde Birden Fazla Sayfa Gruplarını Gösterme:

Bochner, S. (1966). The Role of Mathematics in The Rise of Science, Princeton University Press, Princeton, ss. 4, 23–36, 45–50, 67.

B.    Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
  • Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçimindedir.
  • Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  •  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir.
  •  Dergimize Türkçe ve İngilizce gönderilecek makaleler için en fazla 200 kelimelik Türkçe özetin verilmesi gerekmektedir.
  • Enstitümüz bünyesinde bulunan tüm sosyal bilimler alanlarının kapsamına giren tüm konulardaki çalışmalar dergimizde yayınlanabilir.
  • Gönderilecek yazılarda uyulması gereken ilkeler şöyle sıralanabilir :

a.Dil ve anlatım bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

b.Çalışma, iyi tanımlanmış bir problematiğe dayanmalı ve başlıklar bu problematikle uyumlu olmalıdır.

c.Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

d.Verilen Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın amacını, yöntemini, kapsamını ve temel bulguları kapsamalıdır.

e.Microsoft Word 2010 ya da sonrası yazılım programı ile Times New Roman yazı karakteri şeklinde olmalıdır.

  • Yazarlar ünvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e- posta adreslerini ayrıca bildirmelidirler.
  • Buraya eklenen stil ve bibliyografik gereksinimler Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri'nden görülebilir.

C.   Telif Hakkı Düzenlemesi

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

D.   Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

E.    Yayın Ücreti Yoktur

Makale gönderimi, makale incelemesi veya yayımlanması herhangi bir ücrete tabi değildir.

F.     Etik Kurallar

Derginin yazım kurallarına, genel yayın ilkelerine ve bilimsel etik kurallara uymadığı fark edilen makaleler kabul edilmez, hakemlere gönderilmez.